Общи условия | Delemand

Данни в сайта

Делеманд предоставя получената информация от доставчици без да прави никакви промени.


Цялата информация в сайта на Делеманд е предоставена единствено с информационна и/или образователна цел, не може да се копира или разпространява, освен ако не е изрично разрешено, и не представлява и не трябва да бъде приемана като инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка, инвестиционна стратегия или инвестиционен подход за вземане на инвестиционни решения. Делеманд и партньорите доставчици на данни не гарантират, че иформацията е точна, пълна и навременна, и не носят отговорност за възникнали грешки, свързани с представянето на информацията, взети инвестиционни и търговски решения, реализирани печалби, загуби или други щети, настъпили поради използване или невъзможност за използване на информацията в сайта. Отговорност на всеки инвеститор е да провери цялата информация преди да я използва и да не взима никакви инвестиционни решения без да се консултира с лицензиран инвестиционен консултант. Предоставената информация в сайта не е съобразена с рисковия профил, инвестиционни цели, опит и знания на конкретен инвеститор. Инвестициите в акции и търговията с акции носят риск и могат да доведат до загуби. Историческите резултати не гарантират бъдещи резултати. Информацията за компаниите в сайта на Делеманд, с изключение на някои посочени изчисления, е предоставена и собственост на Morningstar и техните партньори.


© 2018 Morningstar. Всички права запазени. Информацията, данните, анализите и мненията („Информация“), съдържащи се тук: (1) включват информация, която е собственост на Morningstar и техните доставчици на съдържание; (2) не може да се копират или разпространяват, освен ако не е изрично разрешено; (3) не представляват инвестиционен съвет; (4) се предоставят единствено за информационни цели; (5) не е гарантирано, че са пълни, точни или навременни; и (6) могат да бъдат извлечени от данни, публикувани на различни дати. Morningstar не носи отговорност за инвестиционни решения, щети или други загуби, свързани с информацията или нейното използване. Моля, проверете цялата информация, преди да я използвате, и не вземайте никакви инвестиционни решения, освен след съвет от професионален финансов съветник. Историческите резултати не са гаранция за бъдещи резултати. Стойността и доходите, получени от инвестиции, могат да се понижат, както и да се повишат.


© 2018 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data, analyses and opinions (“Information”) contained herein: (1) include the proprietary information of Morningstar and its content providers; (2) may not be copied or redistributed except as specifically authorised; (3) do not constitute investment advice; (4) are provided solely for informational purposes; (5) are not warranted to be complete, accurate or timely; and (6) may be drawn from data published on various dates. Morningstar is not responsible for any trading decisions, damages or other losses related to the Information or its use. Please verify all of the Information before using it and don’t make any investment decision except upon the advice of a professional financial adviser. Past performance is no guarantee of future results. The value and income derived from investments may go down as well as up.


Делеманд изчислява за някои съотношения претеглена средна стойност и медиана за сектора, възвръщаемост на акциите за определена година или определен период от време, процентни изменения на статии от финансовите отчети за определена година или определен период от време и бета на акциите, като се използва информация, предоставена от Morningstar. Всички изчислени стойности са представени единствено с информационна цел, не може да се копират или разпространяват, освен ако не е изрично разрешено и не представляват и не трябва да бъдат приемани като инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка, инвестиционна стратегия или инвестиционен подход за вземане на инвестиционни решения. Историческите резултати не гарантират бъдещи резултати. Делеманд не претендира за изчерпателност и точност при направените изчисления и не носи отговорност за взети инвестиционни решения, реализирани печалби и загуби поради използване или невъзможност за използване на изчислените стойности или поради използване или невъзможност за използване на всяка друга предоставена информация в сайта.